vonRoll hydro to je pro zákazníky vždy něco navíc:

 • bezplatná technická dokumentace výrobků vonRoll v elektronické podobě na: www.duktus.cz
 • bezplatná distribuce tištěných technických a propagačních materiálů vonRoll na adresu zákazníka, možnost internetového objednání těchto podkladů
 • nonstop havarijní zákaznický servis vonRoll hydro (cz), s.r.o. na telefonu: +420 606 732 808, časově neomezené dodávky výrobků vonRoll hydro (cz) na havarijní opravy vodovodů a kanalizací
 • bezplatné technické konzultace pro tlakové, vodovodní a kanalizační systémy přímo v sídle partnera nebo na místě stavby při:
  • přípravě investičního záměru a rekonstrukce
  • zpracování projektové dokumentace
  • realizaci stavby
 • pravidelné bezplatné:
  • školení o sortimentu společnosti vonRoll hydro (cz) pro obchodní partnery
  • semináře u provozovatelů a vlastníků vodovodních a kanalizačních systémů
  • instruktáže pro stavební a montážní firmy
 • technická vyjádření a doporučení k projektové dokumentaci zpracovávané v programech AutoCAD LT
 • vypracování bezplatné cenové nabídky just in time na dodávky zboží z tvárné litiny Duktus a vonRoll
 • poskytnutí skonta ve výši 3 % na každé faktuře při zrychlené platbě do 7 kalendářních dnů

Volbou vhodného materiálu Duktus a vonRoll
dochází k úspoře stavebních i provozních nákladů

Politika kvality

Hlavním cílem a strategií společnosti vonRoll hydro (cz) je neustále zlepšovat a zdokonalovat systém řízení firmy, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem:

 • dlouhodobě ziskové činnosti při současném uspokojování potřeb všech firemních zákazníků
 • dodržení požadavků certifikace, způsobilosti dle ISO 9001:2015

V rozsahu certifikace:

OBCHODNÍ ČINNOST SE STAVEBNÍM MATERIÁLEM PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Procesy vedoucí k výše uvedeným cílům je potřeba vést s co nejefektivnějším využitím zdrojů a dostatečnou informovaností všech zainteresovaných stran a s uspokojením potřeb zákazníků, firmy i firemních zaměstnanců.

Za účelem plnění tohoto závazku stanovilo vedení společnosti tyto zásady:

Spokojenost zákazníka

vonRoll hydro (cz) je firma, které velice záleží na spokojenosti zákazníků. Cílem je orientace na zákazníky, kdy se společnost se zavazuje plnit spolehlivě požadavky zákazníků tak, aby dodávky byly realizovány ve smluveném provedení a termínu. Proto jasným způsobem identifikujeme a plníme potřeby zákazníků, věnujeme velkou pozornost technickému, kvalitativnímu a organizačnímu zajištění poskytovaných služeb.

Spokojenost vlastních zaměstnanců

Neméně důležitou součástí je spokojenost našich vlastních zaměstnanců. Vytváříme pro ně standardně kvalitní pracovní prostředí, dbáme na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákonných požadavků.

Blízké a vzdálené prostředí

Součástí podnikatelské činnost je i vztah k blízkému a vzdálenému prostředí. Posuzujeme potřeby a očekávání zainteresovaných stran, tj. porozuměním vlastní společnosti a jejímu kontextu, porozumění a očekávání zainteresovaných stran s analýzou vzdáleného a blízkého prostředí.

Konkurenceschopnost

Abychom obstáli na trhu, neustále pracujeme na zlepšování všech procesů. Zároveň zavádíme nové poznatky, ke zlepšení kalkulací, nabídek, logistiky s cílem dosažení lepších provozních výsledků a konkurenčních výhod.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy

Vedení si je vědomo toho, že některé služby záleží i na dodavatelích. Naše vysoké nároky na kvalitu nakupovaných služeb musí být proto uplatňovány i ve vztazích s dodavateli. S našimi dodavateli společně pracujeme na vytváření stabilních partnerských vztahů. Dbáme na to, aby docházelo k jasnému porozumění požadavků a potřebám partnerů a aby byly tyto požadavky oběma stranami plněny.

Legislativa

Známe a respektujeme všechny zákonné a normované požadavky, které se týkají našich služeb, procesů a činností. Zavazujeme se plnit relevantní právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace podléhá, plnit požadavky zákazníků, kvalitu výrobků se zahrnutím hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Firemní cíle

Z Politiky kvality vycházejí firemní cíle, které jsou stanoveny vedením společnosti zpravidla na období jednoho roku, přičemž jsou průběžně v průběhu roku revidovány. Každý cíl má na starost odpovědný pracovník společnosti.

Kvalita

Při všech činnostech budeme důrazně dbát na prevenci a předcházení nedostatkům, případně jejich řešení a odstraňování. Vycházíme z dlouholetých zkušeností našich pracovníků, aktuálních poznatků z provedených instalací. Zavazujeme se aktivně zapojit každého pracovníka k odpovědnosti za kvalitu vlastní práce a motivovat ho k neustálému zlepšování kvality.

Tyto zásady politiky kvality při práci vyhlašuje vedení v souladu se strategickými záměry společnosti. Vedení se zavazuje k prokazatelnému seznámení s obsahem politiky všech osob, pracujících pro organizaci. Pro seznamování s politikou a pro usnadnění externí komunikace s okolím organizace, je na firemních webových stránkách www.duktus.cz uložen tento dokument, pro usnadnění komunikace nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu

   
Rudná dne: 1.3.2019   .............................................
    Ing. Petr Kopal

Nabídka produktů DuktusvonRoll

Litinové trouby dodávané firmou vonRoll hydro (cz) pro vodovodní a kanalizační systémy jsou spolehlivě chráněné vůči vnější korozi a použitelné ve všech vyskytujících se druzích zemin.

K dispozici jsou následující povrchové úpravy:

 • zinkový povlak 200 g/m2 s krycí modrou epoxidovou nebo bitumenovou vrstvou
 • zinko–aluminiový povlak 400 g/m2 s krycí modrou epoxidovou vrstvou
 • zinkový povlak 200 g/m2 s obalem z cementové malty OCM tloušťky 5 mm
 • WKG-tepelně izolované trouby.
 • polyuretanový vnitřní a vnější povlak - trouba ECOPUR
 • polyuretanový vnitřní povlak s vnějším zinko-aluminiovým povlakem 400 gm2, s krycí epoxidovou nebo bitumenovou vrstvou - trouba DUCPUR

Pro kompletní a systémové řešení všech případů použití je k dispozici odpovídající program tvarovek s těžkou protikorozní ochranou práškovým epoxidem dle směrnic GSK RAL GZ-662 v min. tloušťce 250 µm.

Součástí nabídky našich produktů jsou bezplatné technické konzultace při přípravě, projekci a realizaci staveb.

Duktus Zinek-PLUS - další plus pro odolnost proti korozi

Dosahuje se ho speciálním provedením vnějšího povlaku trouby. Na tělo trouby z tvárné litiny se metodou elektrometalizace nanáší kovový zinko-aluminiový povlak. Povlak je tvořen z 85% zinku a 15% hliníku s min. hmotností  400 g/m2. Vlivem podílu hliníku v povlaku dochází ke zpomalení přeměny komponentů zinku a tím k prodloužení účinku aktivní ochrany  zinkového povlaku. Na trouby se zinko-aluminiovým povlakem se ještě nanáší krycí vrstva z modré epoxidové pryskyřice. Tělo trouby je označeno potiskem „Duktus Zink-PLUS“.

Nové jištěné spoje BRS® a BLS®

Inovované technické řešení jištěných spojů nabízí široké pole výhod a možností použití:

 • nahrazení betonových opěrných bloků
 • montáž potrubí bezvýkopovou technologií
 • potrubí shybek, mostní potrubí, potrubí v kolektorech
 • potrubní rozvody pro zasněžovací zařízení
 • požární potrubí, přivaděče k turbínám
 • vložení do stávajícího potrubí
 • jednoduchá a rychlá montáž

Používáním trub z tvárné litiny při zásobování pitnou vodou je již po desetiletí zajištěno, že pitná voda bezpečně a beze změn doteče ke konečnému spotřebiteli. Odpadní vody musí být bez jakýchkoli ztrát bezpečně dopraveny do místa zneškodnění. Použití trub z tvárné litiny pro kanalizační sítě tento požadavek zajišťuje.